top of page

Grupo

Público·52 membros

Zapisnik o primopredaji stana: Kako da izbegnete nesporazume i probleme uz obrazac za download


Zapisnik o primopredaji stana obrazac download
Ako ste kupili ili iznajmili stan, verovatno ste čuli za zapisnik o primopredaji stana. To je dokument koji služi da se utvrdi stanje i karakteristike nekretnine u trenutku prenosa između stranaka. Zapisnik o primopredaji stana je važan jer može da spreči nesporazume i sporove oko eventualnih nedostataka ili šteta na stanu. U ovom članku ćemo vam objasniti šta je zapisnik o primopredaji stana, kada i kako se potpisuje, ko ga potpisuje, šta sadrži i kako možete preuzeti obrazac za njegovo pisanje.


Šta je zapisnik o primopredaji stana
Zapisnik o primopredaji stana je dokument u kojem se konstatuje kompletan opis nekretnine na dan predaje iste. Zapisuje se stanje ne. kretnine, kao i svi njeni elementi, kao što su instalacije, uređaji, nameštaj, oprema i sl. Zapisnik o primopredaji stana je pravno relevantan dokument koji može da posluži kao dokaz u slučaju spora između prodavca (ili zakupodavca) i kupca (ili zakupca) oko stanja nekretnine ili plaćanja cene. Zapisnik o primopredaji stana je takođe koristan za poreske svrhe, jer se na osnovu njega može utvrditi vrednost nekretnine i izračunati porez na prenos apsolutnih prava.
zapisnik o primopredaji stana obrazac downloadKada i kako se potpisuje zapisnik o primopredaji stana
Potpisivanje zapisnika nakon overe ugovora kod notara
Najčešći slučaj je da se zapisnik o primopredaji stana potpisuje nakon što se overi ugovor o kupoprodaji (ili zakupu) stana kod javnog beležnika. Ovako se obezbeđuje da je ugovor važeći i da su stranke saglasne sa njegovim uslovima. Potpisivanje zapisnika o primopredaji stana se obično obavlja u prisustvu obe stranke na licu mesta, odnosno u stanu koji se predaje. Stranke zajedno pregledaju stan i sve njegove delove, i zapisuju sve što je bitno za stanje nekretnine. Nakon toga, stranke potpisuju zapisnik i overavaju ga kod notara ili svedoka. Potpisivanje zapisnika o primopredaji stana je poslednji korak pre plaćanja cene stana, koja se obično vrši putem bankarskog transfera ili gotovinom.


Potpisivanje zapisnika pre potpisivanja ugovora
Ponekad se zapisnik o primopredaji stana potpisuje pre nego što se potpiše ugovor o kupoprodaji (ili zakupu) stana. Ovo se može desiti iz različitih razloga, na primer ako stranke žele da provere stanje nekretnine pre nego što sklope ugovor, ili ako žele da izbegnu moguće nesuglasice ili reklamacije nakon potpisivanja ugovora. U ovom slučaju, zapisnik o primopredaji stana služi kao privremeni dokument koji određuje uslove pod kojima će se obaviti kupoprodaja (ili zakup) stana. Zapisnik o primopredaji stana se potpisuje na isti način kao i u prethodnom slučaju, ali se plaćanje cene stana odlaže dok se ne potpiše i overi ugovor kod notara.


Ko potpisuje zapisnik o primopredaji stana
Zapisnik o primopredaji stana potpisuju prodavac (ili zakupodavac) i kupac (ili zakupac) stana, kao glavne stranke ugovora. Oni su odgovorni za tačnost i istinitost podataka koji se navode u zapisniku, kao i za ispunjenje svojih obaveza koje proizlaze iz ugovora. Pored prodavca i kupca, zapisnik o primopredaji stana mogu da potpišu i svedoci ili javni beležnik, ako stranke to žele ili ako je to zakonski propisano. Svedoci ili javni beležnik mogu da potvrde identitet stranaka, kao i da svedoče o sadržini i datumu potpisivanja zapisnika. Potpisivanje zapisnika o primopredaji stana pred svedocima ili javnim beležnikom može da poveća pravnu sigurnost i zaštitu stranaka.


Šta sadrži zapisnik o primopredaji stana
Zapisnik o primopredaji stana sadr ži osnovne podatke o strankama, nekretnini i eventualnim nedostacima ili štetama na istoj. Zapisnik o primopredaji stana treba da sadrži sledeće elemente:


 • Podatke o prodavcu (ili zakupodavcu) i kupcu (ili zakupcu) stana, kao što su ime i prezime, adresa, broj lične karte, JMBG, telefon i e-mail • Podatke o nekretnini koja se predaje, kao što su adresa, sprat, broj stana, površina, broj soba, broj katastarske parcele, broj lista nepokretnosti i sl. • Podatke o ugovoru na osnovu kog se vrši primopredaja stana, kao što su datum potpisivanja, datum overe kod notara, ugovorena cena i način plaćanja • Opis stanja nekretnine u trenutku primopredaje, kao što su vidljivi nedostaci ili štete na zidovima, podovima, plafonima, vratima, prozorima, instalacijama, uređajima, nameštaju i opremi • Izjavu stranaka da su saglasne sa stanjem nekretnine i da nemaju nikakvih prigovora ili zahteva za naknadu štete • Datum i mesto potpisivanja zapisnika o primopredaji stana • Potpise stranaka i svedoka ili javnog beležnikaKako preuzeti obrazac za zapisnik o primopredaji stana
Ako želite da napišete zapisnik o primopredaji stana, možete preuzeti obrazac (formular) za to sa različitih internet izvora. Obrazac za zapisnik o primopredaji stana je besplatan i lako dostupan. Možete ga preuzeti u PDF ili Word formatu i popuniti ga na računaru ili ručno. Evo nekih sajtova sa kojih možete preuzeti obrazac za zapisnik o primopredaji stana:


zapisnik o primopredaji stana pdf


zapisnik o primopredaji stana primer


zapisnik o primopredaji stana overa


zapisnik o primopredaji stana izdavanje


zapisnik o primopredaji stana prodaja


zapisnik o primopredaji stana besplatno


zapisnik o primopredaji stana slika


zapisnik o primopredaji stana zakon


zapisnik o primopredaji stana kredium


zapisnik o primopredaji stana ssrs


zapisnik o primopredaji stana scribd


zapisnik o primopredaji stana sadržaj


zapisnik o primopredaji stana potpisivanje


zapisnik o primopredaji stana svedoci


zapisnik o primopredaji stana napomena


zapisnik o primopredaji stana stanje


zapisnik o primopredaji stana oprema


zapisnik o primopredaji stana števci


zapisnik o primopredaji stana priključki


zapisnik o primopredaji stana najemnik


zapisnik o primopredaji stana upravnik


zapisnik o primopredaji stana plačnik


zapisnik o primopredaji stana fotografije


zapisnik o primopredaji stana video


zapisnik o primopredaji stana arhiva


zapisnik o primopredaji stana ugovor


zapisnik o primopredaji stana notar


zapisnik o primopredaji stana sud


zapisnik o primopredaji stana opština


zapisnik o primopredaji stana datum


zapisnik o primopredaji stana adresa


zapisnik o primopredaji stana jmbg


zapisnik o primopredaji stana opis


zapisnik o primopredaji stana mane


zapisnik o primopredaji stana ključevi


zapisnik o primopredaji stana ogrevanje


zapisnik o primopredaji stana topla voda


zapisnik o primopredaji stana plinski priključek


zapisnik o primopredaji stana pohištvo


zapisnik o primopredaji stana shramba


zapisnik o primopredaji stana garaža


zapisnik o primopredaji stana parkirno mesto


zapisnik o primopredaji stana poštni nabiralnik


zapisnik o primopredaji stana domofon


zapisnik o primopredaji stana kabelski priključek


zapisnik o primopredaji stana telefonski priključek


zapisnik o primopredaji stana električna peč


zapisnik o primopredaji stana toplotna črpalka


zapisnik o primopredaji stana kopalna kad


zapisnik o primopredaji stana sanitarna oprema


 • : Ovo je sajt Saveza stanara Republike Srbije, koji nudi razne obrasce i savete za stanare i vlasnike stanova. Na ovom sajtu možete preuzeti obrazac za zapisnik o primopredaji stana u PDF formatu. • : Ovo je sajt koji se bavi kreditiranjem i finansiranjem nekretnina. Na ovom sajtu možete preuzeti obrazac za zapisnik o primopredaji stana u Word formatu. • : Ovo je sajt koji omogućava čitanje i deljenje raznih dokumenata online. Na ovom sajtu možete preuzeti obrazac za zapisnik o primopredaji stana u Word formatu.Zaključak i saveti za pisanje zapisnika o primopredaji stana
Zapisnik o primopredaji stana je važan dokument koji treba da imate ako kupujete ili iznajmljujete stan. On služi da se utvrdi stanje i karakteristike nekretnine u trenutku prenosa između stranaka. Zapisnik o primopredaji stana može da vam pomogne da izbegnete nesporazume i sporove oko eventualnih nedostataka ili šteta na stanu. Zapisnik o primopredaji stana možete napisati sami ili uz pomoć obrazaca koje možete preuzeti sa interneta. Evo nekih saveta za pisanje zapisnika o primopredaji stana:


 • Budite jasni, precizni i detaljni u op isu stanja nekretnine i svih njenih elemenata. Nemojte da preskočite ništa što je bitno za kvalitet i vrednost stana. • Koristite jednostavan i razumljiv jezik. Nemojte da koristite previše stručnih ili pravnih termina koji mogu da zbune ili obeshrabre čitaoca. • Prilagodite zapisnik o primopredaji stana vrsti ugovora koji ste sklopili. Ako kupujete ili prodajete stan, zapisnik treba da sadrži podatke o ceni i načinu plaćanja. Ako iznajmljujete ili izdajete stan, zapisnik treba da sadrži podatke o visini i rokovima plaćanja kirije, depozita, troškova i sl. • Čuvajte zapisnik o primopredaji stana na sigurnom mestu. Zapisnik o primopredaji stana je vaš dokaz o stanju nekretnine koju ste preuzeli ili predali. Možete ga čuvati u elektronskom ili papirnom obliku, ali je važno da ga imate pri ruci u slučaju potrebe.Često postavljana pitanja o zapisniku o primopredaji stana
Ovo su neka od najčešćih pitanja i odgovora o zapisniku o primopredaji stana:


Šta ako se nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji stana ustanovi da postoje nedostaci ili štete na stanu koje nisu bile vidljive ili navedene u zapisniku?


Odgovor: U tom slučaju, stranka koja je preuzela stan može da zahteva od druge stranke da otkloni nedostatke ili nadoknadi štetu, ako može da dokaže da su oni postojali pre potpisivanja za


Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...
Página do Grupo: Groups_SingleGroup
bottom of page